Đăng nhập tài khoản sinh viên

Vào đây đăng nhập cho sinh viên

Student jobs cung cấp 2 phương thức để đăng nhập

Chúng tôi khyên bạn nên sử dụng đăng nhập bằng googe plus hoặc facebook để tiết kiệm thời gian và không cần nhớ password

  • Đăng nhập với các mạng xã hội phổ biến ( không dùng password)

Click vào button đăng nhập with google plus hoặc with facebook để đăng nhập mà không cần dùng password

  • Đăng nhập vớ tài khoản với mật khẩu được tạo.

Điền vào email và password đã đăng ký

  • Xem hướng dẫn quên mật khẩu cho tài khoản sinh viên
  • Xem đăng ký tài khoản sinh viên

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *